Skip to: Privacy

Na woorden nu daden website

Privacy

Privacy statement en cookies

Stichting CARE Nederland (hierna: CARE) verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In dit Privacy Statement informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn.

Dit Privacy Statement is van toepassing op de activiteiten, waaronder de website van CARE. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

CARE gaat op zorgvuldige wijze met uw persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg).

Verantwoordelijke

CARE is de verantwoordelijke in de zin van de Avg.

CARE vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de AVG stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.

Voor welke doeleinden verwerkt CARE uw persoonsgegevens?

CARE verwerkt de gegevens van personen waarmee zij een relatie heeft. Persoonsgegevens worden ook
verkregen door het invullen van contactformulieren op de websites van CARE.

Alle processen waarin persoonsgegevens worden verwerkt, worden geregistreerd in een register van verwerkingsactiviteiten. CARE heeft daarmee een compleet en actueel overzicht van alle gegevensverwerkende processen.

De belangrijkste doeleinden waarvoor CARE persoonsgegevens verwerkt zijn:

 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met donateurs, vrijwilligers, leveranciers, subsidiegevers, samenwerkingspartners en landenkantoren;
 • het onderhouden van contacten met haar netwerk;
 • het voeren van de donateursadministratie;
 • het voeren van projectbeheer en projectadministratie, waaronder beneficianten-informatie van landenkantoren en partnerorganisaties;
 • het faciliteren van online initiatieven voor fondsenwerving;
 • het sturen van een nieuwsbrief;
 • het verstrekken van informatie over projecten en doelbesteding;
 • het uitvoeren van relatiebeheer, promotie en marketingactiviteiten;
 • het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
 • het voeren van personeelsadministratie, waaronder het uitvoeren van
 • arbeidsovereenkomsten en werving- en selectie van nieuwe medewerkers;
 • archiefdoeleinden
 • de bedrijfsvoering en financiële administratie, waaronder het uitvoeren en beheren van procedures gericht op financiën, IT, juridische zaken en interne en externe informatievoorziening;
 • algemene processen zoals uitvoeren van de klachtenprocedure.

Van wie verzamelt CARE persoonsgegevens?

In de hierboven genoemde processen verzamelt CARE gegevens van verschillende categorieën van betrokkenen. Dit zijn:

 • Bezoekers van de website(s)
 • Donateurs
 • Initiatiefnemers van (online) fondsenwervingsacties
 • Vrijwilligers
 • Netwerkcontacten, zakelijke relaties en samenwerkingspartners
 • Medewerkers en sollicitanten
 • Externen, inclusief tijdelijke inhuurkrachten
 • Beneficianten betrokken bij de projecten van CARE in diverse landen

Welke persoonsgegevens verzamelt CARE?

CARE verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, welke per proces en per categorie van betrokkenen verschillen. Dit kunnen zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • bankrekeningnummer (IBAN);
 • telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons);
 • beeldmateriaal, waaronder foto’s en video’s;
 • financiële transactiegegevens;
 • social media gegevens;
 • gegevens verzameld door cookies.

CARE verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, of via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Geven en intrekken van toestemming

Voor sommige activiteiten heeft Care uw toestemming nodig. Denk hierbij aan bijvoorbeeld uw emailadres voor het sturen van een nieuwsbrief of promotionele e-mails omtrent activiteiten van CARE. U zult daarbij altijd geïnformeerd worden voor welke doeleinden uw gegevens worden gebruikt en welke gegevens het betreft. Geeft u CARE toestemming voor het gebruik van persoonlijke gegevens, voor bijvoorbeeld het sturen van de nieuwsbrief, dan kunt u deze toestemming op een later moment altijd intrekken.

Hoe zorgt CARE voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

CARE gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. CARE neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. CARE deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

Gegevensdeling met derden

In opdracht van CARE kunnen zakelijke dienstverleners bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen, zoals bijvoorbeeld het werven van donateurs of het verzenden van papieren post. CARE maakt afspraken met deze dienstverleners om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Uw persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. CARE kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

CARE verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld bij een vordering).

Doorgifte van uw gegevens buiten de EU

Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen, doordat wij onder andere gebruik maken van Google Analytics en social media zoals Facebook. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacywetgeving.

Bewaartermijnen

De gegevens worden door CARE niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van de taken en activiteiten uit hoofde van de relatie die zij met u heeft.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan CARE. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de Avg. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover CARE nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals bijvoorbeeld de wettelijke bewaartermijnen wanneer u donateur bent. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te controleren.

Stuur uw verzoek naar care@carenederland.org

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past CARE passende beveiligingsmaatregelen toe. CARE neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Cookies en clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel van het verzamelen van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. CARE gebruikt verschillende tools om de website optimaal te laten functioneren en het gebruiksgemak te verbeteren en om actief feedback bij gebruikers op te halen.

Functionele en analytische cookies

Deze cookies worden geplaatst voor technische en inhoudelijke optimalisatie. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer, een e-mailadres of persoonlijk internetgedrag uit deze cookies worden herleid. Deze cookies kunnen dus niet worden gebruikt voor e-mail- en marketingacties.

Marketingcookies

Marketingcookies verzamelen gegevens over de activiteiten van individuele gebruikers. Hiermee wordt door derde partijen, zoals adverteerders, gegevens verzameld om op jou afgestemde advertenties te kunnen tonen. Marketingcookies worden geplaatst door mediabedrijven zoals Google of Facebook. Door het accepteren van deze cookies kunnen persoonsgegevens zoals IP-adressen verkregen worden. Hiermee kan de gebruiker gevolgd worden op sites binnen en buiten de CARE.

U kunt uw toestemming om cookies te accepteren ten alle tijden intrekken. Raadpleeg hiervoor de door u gebruikte browser.

Privacybeleid van derden

Op de website van CARE kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij CARE behorende, websites. CARE kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Neemt u dan gerust contact met ons op via care@carenederland.org.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 3 mei 2018

CARE behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy Statement. CARE raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

Back To Top